“UNDP-ก.ล.ต.” จับมือยกระดับตลาดทุนไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นร่วมกันในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs เพื่อยกระดับตลาดทุนไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

UNDP และ ก.ล.ต. ตกลงที่จะร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพของตลาดทุนไทยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยั่งยืน ตามหลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และการเงินที่ยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้นทั้ง 2 องค์กรจะร่วมกันผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนบูรณาการหลักการเหล่านี้เข้าไปในยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย

นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กล่าวในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่า ความยั่งยืนทวีความสำคัญอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นในการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ ทั้งผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือแม้แต่สาธารณชน ล้วนให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องนี้

ด้วยเหตุนี้ UNDP จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ผสานความร่วมมือกับ ก.ล.ต. เพื่อร่วมกันสนับสนุนและช่วยให้ตลาดทุนไทยเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการทำงานร่วมกับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกับบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปในกรอบของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในขณะเดียวกัน ต้องสามารถวัดและตรวจสอบได้ด้วยว่า ผลการดำเนินงานตอบโจทย์ SDG หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อช่วยบริษัทในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสามารถลดผลกระทบเชิงลบและสร้างผลลัพธ์ทางบวก

ภายใต้กรอบความร่วมมือของบันทึกความเข้าใจนี้ UNDP จะสนับสนุน ก.ล.ต. ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและศักยภาพของภาคเอกชนในประเทศไทยเพื่อสามารถวัดผลและบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

“UNDP พร้อมจะผนึกกำลังกับ ก.ล.ต. เพื่อสนับสนุนตลาดทุนไทยเพื่อยกระดับจาก ESG สู่ SDGs จากการปฏิบัติตามกระบวนการและกฎระเบียบองค์กรไปสู่การวัดผลและการสร้างผลกระทบในเชิงบวกมากที่สุด” นายเรอโน กล่าว

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ประเด็นด้านความยั่งยืนเป็นหนึ่งในเรือธงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ ก.ล.ต. ซึ่งสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 นโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG) และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights : NAP) และเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)

ก.ล.ต. จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจในตลาดทุนผนวกหลักธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ซี่งรวมถึงการลดความเหลื่อมล้ำเข้าไปในการกำหนดนโยบายและการดำเนินธุรกิจ ด้วยการมุ่งเน้นการเสริมสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาโดยคำนึงถึงทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง และครอบคลุมถึงการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ซึ่งจะช่วยให้ตลาดทุนพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

ก.ล.ต. พร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนพลวัตที่สำคัญให้ตลาดทุนไทย โดยร่วมมือกับ UNDP ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเชื่อว่าความร่วมมือและร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับ UNDP จะช่วยให้การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงบรรลุผลสำเร็จ และนำมาซึ่งผลลัพธ์อันประโยชน์สูงสุดตามพันธกิจของทั้งสองฝ่าย อันจะส่งผลต่อการพัฒนาตลาดทุนไทย รวมไปถึงสังคม และประเทศชาติโดยรวม

บันทึกความเข้าใจนี้จะเป็นรากฐานความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กรในการสร้างเพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเละการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อันประกอบด้วย

1) ซอฟต์แวร์ (Web Based Software) สำหรับวัดผลการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมกระบวนการจัดการผลกระทบ (Impact Management) ตามหลักสากล

2) SDG Investor Map ซึ่งเป็นเครื่องมือข่าวกรองทางการตลาด (Market Intelligence) ที่ช่วยชี้ช่องทางให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 3) SDG Corporate Tracker ซึ่งเป็นออนไลน์ dashboard ที่รวบรวมและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของภาคเอกชนในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บันทึกความเข้าใจนี้จะช่วยขยายความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กรในหลากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ การเสริมสร้างระบบนิเวศการลงทุนเพื่อสังคมของไทย การผลักดันประเด็นด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วมทางสังคมของประชากรกลุ่มเปราะบางในสถานที่ทำงาน โดยเฉพาะผู้พิการ เป็นต้น การร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง UNDP และ ก.ล.ต. นี้ นับเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กรเพื่อสนับสนุนตลาดทุนไทย และการเงินที่ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

อนึ่ง โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็นองค์กรชั้นนำของสหประชาชาติที่ต่อสู้เพื่อยุติความอยุติธรรมของความยากจน ความไม่เท่าเทียมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยผ่านการทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรกว่า 170 ประเทศทั่วโลก เพื่อสร้างการแก้ปัญหาแบบบูรณาการที่ยั่งยืนสำหรับผู้คนและโลกใบนี้

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket